Przetarg unieważniony:

 

Unieważnienie 23.02.2006r. przez Wójta Gminy Ostróda.

Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę

przeznaczoną przez zamawiającego

na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 282 z dnia 2005.12.12

POZYCJA 65595

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Ostróda: adaptacja budynku koszarowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Ostródzie etap I

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy Ostróda, do kontaktów: Marek Wydrzyński, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6462945, .

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: adaptacja budynku koszarowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Ostródzie etap I.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu adaptacji istniejącego budynku koszarowego, zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową oraz przedmiarami robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót polegającej między innymi na:

-wymianie pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową

-wykonaniu izolacji pionowej ścian piwnic

-wykonaniu robót wyburzeniowych wewnętrznych.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: m.Ostróda.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.45.30.00.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.08.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 12000.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

zgodnie ze SIWZ.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 27.01.2006, cena - 50 PLN.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 02.02.2006 godzina 09:30.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 02.02.2006, godzina 10:30, siedziba zamawiającego pok. nr 10.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

2) Data wysłania ogłoszenia: 06.12.2005.

 

data publikacji: 01.06.2006, ostatnia aktualizacja: 01.06.2006, odsłon: 1 128


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544847
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości