Ostróda, 20 grudnia  2019r.

ZP.271.26.2019

 

                                                                 Strona internetowa Zamawiającego

dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o Pzp: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Ostróda

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.; dalej: uPzp) zawiadamiam, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złozoną przez :

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punkty

1

Poczta Polska S.A.

Region Północ Rejon Sprzedaży Olsztyn

ul. Pieniężnego 21

10-001 Olsztyn

 

100,00

 

Oferta złożona przez Poczta Polska S.A. Region Północ Rejon Sprzedaży Olsztyn

ul. Pieniężnego 21 10-001 Olsztyn była jedyną oferta złożoną w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

Ostróda, 19 grudnia 2019r.

ZP.271.26.2019

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o Pzp: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Ostróda”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1986.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.: Dotyczy: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Ostróda”

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę zgodnie z planem budżetu: 170.000,00 brutto.

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena łączna brutto

1

Poczta Polska S.A.

Region Północ Rejon Sprzedaży Olsztyn

ul. Pieniężnego 21

10-001 Olsztyn

164.384,70zł

 

Wykonawcy zaakceptowali warunki płatności określone w wzorze umowy oraz termin wykonania zamówienia. Przypominam jednocześnie, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Ostróda, 16 grudnia 2019

 
 
ZP.271.26.2019
 
Strona internetowa Zamawiającego
 
Dotyczy: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Ostróda”
 
 
 
Pytanie 1
Zamawiający w Załączniku nr 5 do IWZ wzór/projekt umowy § 6 ust 9 zawarł zapis :
„ Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia „Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu na:
„Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Wykonawcy kwotą wynagrodzenia"
Odpowiedź 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 2
Zamawiający w Załączniku nr 5 do IWZ wzór/projekt umowy § 10 ust 1 pkt2 zawarł zapis :
„z tytułu rozwiązania Umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca wnosi o rozszerzenie zapisu ze względu na równowagę stron umowy na :
2 a) z tytułu rozwiązania Umowy przez Wykonawcę bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto od niezrealizowanej części umowy, wymienionego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
Oraz zmianę w pkt 2 poprzez dodanie zapisu po słowach -niniejszej umowy- „....od niezrealizowanej części umowy"
Odpowiedź 2 W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuję, że zmienia zapis w Załączniku nr 5 do IWZ wzór/projekt umowy § 10 ust 1 pkt. 2 na następujący: po punkcie 2 dodaje się punkt :”2 a) z tytułu rozwiązania Umowy przez Wykonawcę bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto od niezrealizowanej części umowy, wymienionego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy”.  Oraz wprowadza się zmianę w punkcie 2) poprzez dodanie zapisu po słowach -niniejszej umowy- „....od niezrealizowanej części umowy"
Pytanie 3
Zamawiający w Załączniku nr 5 do IWZ wzór/projekt umowy § 10 ust 1 pkt.3 zawarł zapis :
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % brutto opłaty miesięcznej za realizację usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, za każde jednodniowe opóźnienie w odbiorze przesyłek pocztowych”
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na :
Zamawiającemu przysługuje kara umowna za niezgłoszenie się po odbiór przesyłek w oznaczonym dniu, w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór.
Uzasadnienie:
Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że propozycja zmiany zapisu nie wpływa na wartość kary którą Zamawiający określił w § 10 ust. 1 pkt.3, proponowana zmiana wynika jedynie z zapisu w regulaminie poczty firmowej wykonawcy.
 
Odpowiedź 3 W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuję, że zmienia zapis w Załączniku nr 5 do IWZ wzór/projekt umowy § 10 ust 1 pkt.3 na następujący: 3) „Zamawiającemu przysługuje kara umowna za niezgłoszenie się po odbiór przesyłek w oznaczonym dniu, w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór”.
 
Pytanie 4
Wykonawca wnosi o rozszerzenie zapisu w Załączniku nr 5 do IWZ wzór/projekt umowy § 11 ust 4 pkt 1 lite) o treści
c) zmiany cennika opłat na powszechne usługi pocztowe, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe w tym art. 53 tej ustawy.
Oraz o dodanie w ust 7 tegoż paragrafu podpunktu c)
Odpowiedź 4 W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuję, że zmienia zapis w Załączniku nr 5 do IWZ wzór/projekt umowy § 11 ust 4 lit. e na następujący: dodaje literę „c) zmiany cennika opłat na powszechne usługi pocztowe, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe w zakresie wynikającym z  art. 53 ust 2 tej ustawy”. Oraz dodaje się w ust 7 tegoż paragrafu podpunktu „c)”.
Pytanie 5
Zamawiający w załączniku nr 1 do umowy nr........................ z dnia   -szczegółowy...................................................................... opis przedmiotu zamówienia w pkt.
8 zawarł zapis:
Przesyłki pocztowe przygotowane do dystrybucji będą odbierane przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego do placówki pocztowej nadawczej w godzinach od 14:00 do 14:30 od poniedziałku do piątku , w takim przypadku koszty usługi będą wliczone w cenę oferty”
Wykonawca wnosi o zmianę godzin odbioru przesyłek pocztowych od Zamawiającego na: 14:30 do 15:00.
Odpowiedź 5 W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuję, że zmienia zapis w załączniku nr 1 do umowy nr  z dnia...           -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt.8 na: po godzinach na:”14:30 do 15:00 ..”
Pytanie 6
Zamawiający w załączniku nr 1 do umowy nr........................ z dnia   -szczegółowy...................................................................... opis przedmiotu zamówienia w pkt
18 zawarł zapis:
„ Nadawanie przesyłek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniach ich przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego*
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu na :
„nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, (np. nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu, niezgodność wpisów w dokumentach nadawczych z wpisami na przesyłkach, brak znaków opłaty albo itp.) Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym w godzinach pracy Zamawiającego. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń"
Odpowiedź 5 W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuję, że zmienia zapis w załączniku nr 1 do umowy nr  z dnia....-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt 18 zmienia na: „Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, (np. nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu, niezgodność wpisów w dokumentach nadawczych z wpisami na przesyłkach, brak znaków opłaty albo itp.) Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym w godzinach pracy Zamawiającego. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń"
 
 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Ostróda”

 

Data przekazania do publikacji: 11.12.2019
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.12.2019, ostatnia aktualizacja: 20.12.2019, odsłon: 515


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055539
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości