Ostróda, 22 czerwca 2016r.
 
Ogłoszenie / Obwieszczenie
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 141/127 położonej w obrębie Mała Ruś i miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 poz. 778/ oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 353/ oraz uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 141/127 położonej w obrębie Mała Ruś i miejscowości Wałdowo zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 141/127 położonej w obrębie Mała Ruś i miejscowości Wałdowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 30 czerwca 2016r. do 22 lipca 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda, pokój nr 314 w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach miejscowych planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 lipca 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda pokój 401 o godzinie 1000 . Uwagi odnośnie ustaleń przyjętych w projektach miejscowych planów należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2016r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 22.06.2016r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 22.06.2016, ostatnia aktualizacja: 22.08.2016, odsłon: 1 006


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541279
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości