RGP.6722.6.2015
Ostróda, 19 maja 2016r.
 
Ogłoszenie/Obwieszczenie
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 13/3 położonej w obrębie i miejscowości Górka, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 poz. 199 z późn. zm./ art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2016 r. poz. 353/ oraz uchwały Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 13/3 położonej w obrębie i miejscowości Górka zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 13/3 położonej w obrębie i miejscowości Górka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 27 maja 2016r. do 20 czerwca 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda, pokój nr 314 w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach miejscowych planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 czerwca 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda pokój 401 o godzinie 1000 . Uwagi odnośnie ustaleń przyjętych w projektach miejscowych planów należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2016r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 17.05.2016r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 19.05.2016, ostatnia aktualizacja: 26.07.2016, odsłon: 771


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563802
odsłon strony

Aktualnie mamy
51 gości