Nasz znak: RGP.6722.7.2019                                                                 Ostróda, 19 września 2022 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia o anulowaniu Ogłoszenia z dnia 15 września 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Pietrzwałd, gmina Ostróda” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Nowy termin wyłożenia do publicznego wglądu ww. planu miejscowego wraz z terminem dyskusji publicznej oraz zasadami składania uwag do planu określa ogłoszenie z dnia 20 września 2022 r. (znak: RGP.6722.7.2019).
 
Ostróda, 15 września 2022 r.
 
Nasz znak: RGP.6722.7.2019
 
 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Pietrzwałd, gmina Ostróda
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503),  art. 39 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Pietrzwałd, gmina Ostróda.
 
 
z a w i a d a m i a m
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.09.2022 r. do 17.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, w godz. od 800 do 1500.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.10.2022r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda o godz. 1400.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2022 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją „Klauzula informacyjna RODO” zawartą na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda.
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Pietrzwałd, gmina Ostróda.
 
Załącznik do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Pietrzwałd, gmina Ostróda.
 
Prognoza oddziaływania na środowisko.
 
Załącznik do prognozy oddziaływania na środowisko.
 
Formularz uwag.
 

 

Data przekazania do publikacji: 15.09.2022
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 15.09.2022, ostatnia aktualizacja: 22.09.2022, odsłon: 154


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331579
odsłon strony

Aktualnie mamy
100 gości