Przetarg rozstrzygnięty:

 

Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 5, 14-100 Ostróda.

Kwota wygranego przetargu to 56 537,59 zł. brutto

 

 

 

 

IGK - 7040 -4/2006                                                                               Ostróda, 2006-04-07

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

„Remont kapitalny chodnika w miejscowości Pietrzwałd”

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14 - 100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

godz. 7.00 -15.00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

do pobrania w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 ,14 - 100 Ostróda, pokój nr 6 - nie odpłatnie

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

- zgodnie z SIWZ

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

od podpisania umowy do 30 czerwca 2006r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

cena - 100%

 

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie pobiera wadium

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Ostróda ul. Mickiewicza 24; 14 - 100 Ostróda, Pokój nr 11 do dnia 2006-04-25 do godz. 09.00.

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Ostróda ul. Mickiewicza 24; 14 - 100 Ostróda, Pokój nr 11 do dnia 2006-04-25 do godz. 09.15.

 

11) termin związania ofertą:

okres 30 dni , tj. do dnia 2006-05-24

 

data publikacji: 01.06.2006, ostatnia aktualizacja: 01.06.2006, odsłon: 1 644


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544537
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości