IGK - 7112/K/23/04

 

Ostróda, 2004-06-21

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Wałdowo 6

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Ostróda

ul. Mickiewicza 24

Kod 14 - 100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

7.00 - 15.00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

do pobrania w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24

14 - 100 Ostróda pokój nr 6

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: nie odpłatnie

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

zgodnie z SIWZ i przedmiarem robót

bez możliwości składania ofert częściowych

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: do 30.08.2004r

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

cena - 100%

 

8) Informacja na temat wadium:

bez  wadium

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium - Waga   

cena - 100%

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Ostróda

ul. Mickiewicza 24

 

Kod 14 - 100 Ostróda

Pokój nr 10

 

do dnia 2004-07-07 do godz. 9:45

 

11) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2004-08-06

 

                                             

Gmina Ostróda

 

data publikacji: 02.01.2005, ostatnia aktualizacja: 02.01.2005, odsłon: 1 016


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569003
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości