IGK - 7112/ K/40/04                                                                                 Ostróda, 2004-09-22

                

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

Przedmiot zamówienia: wykonanie docieplenia budynku ośrodka zdrowia w Samborowie

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14 - 100 Ostróda

www.gminaostroda.pl 

                                                

godz. 7.00 - 15.00  

 

2) Określenie trybu zamówienia:     

przetarg nieograniczony 

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   

 do pobrania w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 ,14 - 100 Ostróda pokój nr 6 - nie odpłatnie  

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:     

- zgodnie z SIWZ i przedmiarem robót     

- bez możliwości składania ofert częściowych 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:    

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

6) Termin wykonania zamówienia:

do 26.11.2004r.  

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:     

cena - 100% 

 

8) Informacja na temat wadium:     

bez  wadium 

 

9) Miejsce i termin składania ofert:     

w siedzibie zamawiającego Gmina Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14 - 100 Ostróda, Pokój nr 11 do dnia 2004-10-08 do godz. 9:45  

 

10) termin związania ofertą:

okres 30 dni , tj. do dnia 2004-11-08

 

data publikacji: 30.12.2004, ostatnia aktualizacja: 30.12.2004, odsłon: 981


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16559070
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości