IGK - 7016-6/04                                                                                      Ostróda, 2004-12-06

 

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

 

Przedmiot zamówienia: Konserwacja i wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ostróda

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14 - 100 Ostróda, www.gminaostroda.pl, , godz. 7.00 - 15.00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

do pobrania w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 ,14 - 100 Ostróda pokój nr 6 - nie odpłatnie

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

zgodnie z SIWZ - bez możliwości składania ofert częściowych

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2005r. 

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

cena - 100%

 

8) Informacja na temat wadium:

Wadium - 4.000,00 zł.- słownie: cztery tysiące złotych

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Ostróda ul. Mickiewicza 24; 14 - 100 Ostróda, Pokój nr 11 do dnia 2004-12-22 do godz. 09.00

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Ostróda ul. Mickiewicza 24; 14 - 100 Ostróda, Pokój nr 11 do dnia 2004-12-22 do godz. 09.15

 

11) termin związania ofertą:

okres 30 dni , tj. do dnia 2005-01-21

 

data publikacji: 30.12.2004, ostatnia aktualizacja: 30.12.2004, odsłon: 1 009


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16559036
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości