Ogłoszenie o udostępnienie do wglądu spisów osób uprawnionych do udziału w referendum gminnym.

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w związku z wyznaczonym na dzień 7 czerwca 2009 r. przez Radę Gminy Ostróda referendum gminnym dotyczącym przejęcia przez Gminę Ostróda obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w dniach od 25 maja 2009 r. do 5 czerwca 2009 r. w godzinach pracy urzędu w Referacie Spraw Obywatelskich pok. 117 będą udostępnione do wglądu spisy osób uprawnionych do udziału w referendum gminnym. Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

 

Prawo udziału w referendum mają osoby posiadające obywatelstwo polskie, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym ani pozbawione praw publicznych lub wyborczych. W referendum maja prawo brać udział osoby wpisane do spisu wyborców.

 

Do spisu wyborców zostaną wpisane z urzędu osoby:

 

- zameldowane na terenie gminy na pobyt stały

 

- dopisane do rejestru wyborców na własny wniosek.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Raczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.05.2009, ostatnia aktualizacja: 09.06.2009, odsłon: 909


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331587
odsłon strony

Aktualnie mamy
99 gości