Ogłoszenie o Stypendiach Szkolnych

 

Informuję , że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781), w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji , wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych wprowadzono możliwość uzyskania pomocy materialnej.

Pomoc materialna przysługuje:

1.uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 

2.wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauk;

3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4.słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1.stypendium szkolne

2.zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący  się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 316zł. Ponadto przysługuje w szczególności, gdy w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

b)pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

d) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach w/w  nie jest celowe.

Wniosek można pobrać w placówkach oświatowych na terenie gminy Ostróda, w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24 pok.22. w godz 7-15. oraz na niniejszej stronie internetowej poniższy załącznik.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:                                                     

a) zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny za miesiąc sierpień 2005r. netto

b) odcinek renty/emerytury za miesiąc sierpień,

c) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej,

d) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów,                                       

e) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego.

f) zaświadczenie z Urzędu Pracy,

g) inne np. zaświadczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia o pobieraniu innych stypendiów socjalnych ze środków publicznych.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy Ostróda, pokój nr 22 w terminie:

• do 15 września danego roku szkolnego w przypadku uczniów szkół;

• do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów.

Informacja telefoniczna w sprawie pomocy materialnej dla uczniów, tel. 6463281 wew. 48

 

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne do ściągnięcia - poniższy załącznik

 

Załącznik do tego artykułu

 

data publikacji: 24.08.2005, ostatnia aktualizacja: 24.08.2005, odsłon: 1 343


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315545
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości