Ostróda, dnia 26.07.2016
Znak: RGP.6722.3.2016
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie gminy Ostróda
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda uchwały Nr XXI/146/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie gminy Ostróda oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego oraz prognozy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ostróda.
Wnioski mogą być wnoszone:
  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ,
  • w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Gminy Ostróda, pok. 314,
w terminie do dnia 17.08.2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
W/w plan miejscowy dotyczy inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Iława - GPZ Ostróda – słup 99 linii Ostróda – Gietrzwałd. Zakres przystąpienia do sporządzania planu ogranicza się wyłącznie do ww. inwestycji. Wnioski powinny dotyczyć jedynie zakresu przedstawionego w uchwale o przystąpieniu do sporządzania w/w planu.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 26.07.2016r.
Osoba przekazująca: Artur Lewartowski

Sporządził/a: Artur Lewartowski
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 26.07.2016, ostatnia aktualizacja: 04.09.2016, odsłon: 785


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682582
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości