Nasz znak : RGP 72241/22/04                                         Ostróda  9 listopada 2004r.

 

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2000r. Nr 46,poz.543 z późn.zm/, § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr. 207 poz.2108 /, zarządzenia Wójta Gminy w Ostródzie Nr 85/04 z dnia 6 września 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy w Ostródzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nie zabudowanej oznaczonej Nr 215/2 o pow. 0,2002ha, położonej w obrębie i miejscowości Pietrzwałd.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczysta Nr 26933 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Dla przeznaczonego do sprzedaży terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren ten nosi cechy terenu budowlanego, w jego sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Działka znajdują się w zasięgu sieci energetycznej i wodociągowej, posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o utwardzonej nawierzchni.

Działka ma regularny foremny kształt, obecnie jest niezagospodarowana, miejscami porośnięta samosiewami.

Według katastru nieruchomości teren sklasyfikowany jest jako użytek gruntowy rola kl. IVb.

Działka Nr 215/2 znajduje się w strefie obrzeżnej miejscowości Pietrzwałd położonej na obszarze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.

Nabywca wyżej opisanej nieruchomości zobowiązany jest do wykonania na własny koszt uzbrojenia nabytej działki w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością jej podłączenia do miejscowych sieci.

Aktualny stan użytkowania przedmiotowej działki został przyjęty przez rzeczoznawcę

majątkowego do określenia jej wartości rynkowej.

Na podstawie art. 67 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustalono do przetargu cenę wywoławczą, która wynosi 17.000,- zł / słownie: siedemnaście tysięcy złotych /.

Zgodnie z § 14 ust.3 postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych t.j: 170,- zł /sł; sto siedemdziesiąt złotych /.

 

Ustalono, dla działki będącej przedmiotem przetargu, wadium w wysokości 1700,- zł - /słownie: jeden tysiące siedemset złotych /- płatne w terminie do dnia 10 grudnia 2004r.

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2004r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 17.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 1.700,- zł w terminie do dnia 10 grudnia 2004r. w kasie UG Ostróda lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A

Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości Pietrzwał.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Pietrzwałd oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od 10 listopada do 10 grudnia 2004r .

 

Informacje tel. 0-89 6463281 wew. 38 i 58

 

data publikacji: 30.12.2004, ostatnia aktualizacja: 30.12.2004, odsłon: 1 029


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569027
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości