Nasz znak : RGP 72241/23 /04                                  Ostróda  9  listopada  2004r.

               

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2000r. Nr 46,poz.543 z późn.zm/, § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr. 207 poz.2108 /, zarządzenia Wójta Gminy w Ostródzie Nr 85/04 z dnia 6 września 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy w Ostródzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nie zabudowanej oznaczonej Nr 101/5 o pow. 0,1929 ha, położonej w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 13894 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Obszar, na którym występuje działka przeznaczona do sprzedaży nosi cechy terenu budowlanego. Według katastru nieruchomości teren sklasyfikowany jest jako użytek gruntowy - rola kl.V pow.0,1529 ha, rola kl.VI pow.0,0400.

Działka Nr 101/5 położona jest w strefie pośredniej miejscowości Stare Jabłonki, na skraju niewielkiego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i przylega do działek zabudowanych. Sama działka nie posiada uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, istnieje możliwość jej podłączenia do istniejących sieci: energetycznej i wodociągowej. Zlokalizowana jest w pobliżu dużych kompleksów leśnych i jezior, co podwyższa jej walory. Posiada dojazd zaprojektowaną drogą gminną o nieutwardzonej nawierzchni.

Nabywca działki zobowiązany jest do wykonania na własny koszt uzbrojenia nabytej działki w urządzenia infrastruktury technicznej - podłączenia do miejscowych sieci.

Aktualny stan użytkowania przedmiotowej działki został przyjęty przez rzeczoznawcę majątkowego do określenia jej wartości rynkowej.

 

Na podstawie art. 67 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustalono do przetargu cenę wywoławczą, która wynosi 21 000,- zł / słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych /.

 

Postąpienie -zgodnie z § 14 ust.3, rozporządzenia cytowanego na stępie, nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych t.j: 210,- zł / słownie: dwieście dziesięć złotych /.

Ustalono wadium dla działki 101/5 w wysokości 2.100,- zł

słownie: dwa tysiące sto złotych - płatne w terminie do dnia 13 grudnia 2004r.

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

                                                              

Przetarg odbędzie się dnia 17 grudnia 2004r. o godz. 10 00 Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 17.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 2.100,- zł w terminie do dnia 13 grudnia 2004r.

w kasie UG Ostróda lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A.

Nr konta  91 1320 1104 3132  5961  2000  0006   – dowód wpłaty należy zachować celem  okazania komisji przetargowej .                                                                     

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości Stare Jabłonki.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Stare Jabłonki oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od 13 listopada do 13 grudnia 2004r.

 

Informacje tel. 0-89 6463281 wew. 38 i 58

 

data publikacji: 30.12.2004, ostatnia aktualizacja: 30.12.2004, odsłon: 1 050


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541190
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości