Nasz znak: RGP 72241/2 /04                                         Ostróda 13 października 2004r.

               

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2000r. Nr 46,poz.543 z późn.zm/, § 6ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr. 207 poz.2108 /, zarządzenia Wójta Gminy w Ostródzie Nr 13/04 z dnia 1 marca 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy w Ostródzie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nie zabudowanych położonych w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki , stanowiących własność Gminy Ostróda:

 

- działka Nr 166/60 o pow. 0,0737 ha, księga wieczysta Nr 33938

- działka Nr 166/62 o pow. 0,1377 ha, księga wieczysta Nr 33938

Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Obszar, na którym występują działki przeznaczone do sprzedaży nosi cechy terenu rekreacyjnego. Według katastru nieruchomości teren sklasyfikowany jest jako użytek gruntowy o symbolu Bp- zurbanizowany teren nie zabudowany. Działki Nr 166/60 i Nr 166/62, położone są w strefie obrzeżnej miejscowości Stare Jabłonki, w najbliższym ich sąsiedztwie znajduje się kilka działek budowlanych obecnie nie zabudowanych, nieczynny cmentarz oraz istniejąca zabudowa jednorodzinna. Dojazd do działek zapewnia droga gminna o nieutwardzonej nawierzchni. Działki znajdują się w zasięgu sieci energetycznej i wodociągowej.

Występują w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych i jeziora co podwyższa ich walory dla funkcji rekreacyjnej.

Nabywcy wyżej opisanych nieruchomości zobowiązani są do wykonania na własny koszt uzbrojenia nabytych działek w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich podłączenia do miejscowych sieci.

Aktualny stan użytkowania przedmiotowych działek został przyjęty przez rzecznawcę

majątkowego do określenia ich wartości rynkowej.

 

Na podstawie art. 67 ust.1 i ust.2 pkt.2 ustalono do II przetargu cenę wywoławczą, która wynosi:

- działka Nr 166/60 - cena wywoławcza 11.000,- zł

- działka Nr 166/62 - cena wywoławcza 18.500,- zł

 

Zgodnie z § 14 ust.3 postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych t.j:

- dla działki Nr 166/60 postąpienie wynosi nie mniej niż 110,- zł,

- dla działki Nr 166/62 postąpienie wynosi nie mniej niż 190,- zł

               

Ustalono wadium dla działek będących przedmiotem przetargu w wysokości:

- dla działki Nr 166/60 - wadium 1.200,oo zł / słownie: jeden tysiąc dwieście złotych/,-

- dla działki Nr 166/62 - wadium 2.000,oo zł / słownie: dwa tysiące złotych /.- płatne w terminie do dnia 15 listopada 2004r.

 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Przetarg odbędzie się dnia 19 listopada 2004r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 17

- o godz. 10.00 dla działki Nr 166/60

- o godz. 11.00 dla działki Nr 166/62

                                                                

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie określonej dla poszczególnych działek w terminie do dnia

15 listopada 2004r. w kasie UG Ostróda lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A

Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej.

                                                                     

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

 Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości Stare Jabłonki.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Stare Jabłonki oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od 14 października do 15 listopada 2004r .

Informacje tel. 0-89 6463281 wew. 38 i 58

 

data publikacji: 06.12.2004, ostatnia aktualizacja: 06.12.2004, odsłon: 1 060


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541026
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości