Nasz znak : RGP 72241/21/04                                            Ostróda  9 listopada 2004r.

 

 

Ogłoszenie

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2000r. Nr 46,poz.543 z późn.zm/, § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr. 207 poz.2108 /, zarządzenia Wójta Gminy w Ostródzie Nr 85/04 z dnia 6 września 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy w Ostródzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nie zabudowanych oznaczonych Nr 29/1 o pow. 1,5000ha i Nr 29/5 o pow.0,0543 ha, położonych w obrębie i miejscowości Zajączki.

Działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Ostródzie: Nr 29508 - działka nr 29/5, Nr 21604 - działka nr 29/1.

Przedmiotem sprzedaży jest grunt nie zabudowany o łącznej powierzchni 1, 5543 ha składający się z dwóch działek tworzących kompleks gruntów w związku, z czym sprzedaż ich następuje łącznie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Według katastru nieruchomości teren sklasyfikowany jest jako użytek gruntowy:

- działka Nr 29/1 - rola kl.IIIb pow.1,5000ha,

- działka Nr 29/5 - rola kl.IIIb pow. 0,0543 ha.

 

Teren ten nosi cechy terenu rolniczego, obecnie jest niezagospodarowany, w jego sąsiedztwie występuje grunty użytkowane rolniczo.

Przedmiotowe działki posiadają dostęp do drogi powiatowej na odcinku pomiędzy miejscowościami Pietrzwałd i Zajączki.

Dla przeznaczonego do sprzedaży terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działki są położone na obszarze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.

 

Na podstawie art. 67 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustalono do przetargu łączną cenę wywoławczą działek, która wynosi 9.500,oo- zł / słownie : dziewięć tysięcy pięćset złotych / w tym:

- działka Nr 29/1 o pow. 1,5000 ha - cena wywoławcza 9.000,- zł ,

- działka Nr 29/5 o pow. 0,0543 ha - cena wywoławcza 500,- zł.

Zgodnie z § 14 ust.3, wyżej cytowanego rozporządzenia, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych t.j: / łącznie / 100,- zł /słownie; sto złotych/ - Ustalono, dla działek będących przedmiotem przetargu, wadium w łącznej wysokości 1.000,- zł /słownie: jeden tysiąc złotych /- płatne w terminie do dnia 10 grudnia 2004r.

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2004r. o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 17.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 1.000,- zł w terminie do dnia 10 grudnia 2004r. w kasie UG Ostróda lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A

Nr konta 9113201104 3132 5961 2000 0006 - dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości Pietrzwałd i Zajączki.

Na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego

/Dz.U Nr 64,poz.592 / Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa, przysługuje prawo pierwokupu działek będących przedmiotem sprzedaży.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Pietrzwałd, Zajączki oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od 10 listopada do 10 grudnia 2004r.

 

Informacje tel. 0-89 6463281 wew. 38 i 58

 

data publikacji: 30.12.2004, ostatnia aktualizacja: 30.12.2004, odsłon: 988


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558807
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości