Nasz znak: RGP 72241/24/04                                      Ostróda  9 listopada 2004r.

 

 

Ogłoszenie

 

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm/ ,§ 6 ust.1 i ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207 poz.2108/, uchwały Nr VII/ 29/ 03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie i miejscowości Samborowo, zlokalizowanych przy ul. Spółdzielczej.

Przedmiotem przetargów są niżej opisane działki budowlane stanowiące własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 14 245 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie:

 

Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są w miejscowości Samborowo przy ul. Spółdzielczej łączącej się z drogą krajową nr 16, odległość od miasta Ostróda ok. 10 km.

Miejscowość Samborowo wyposażona jest w dobrym stopniu w infrastrukturę handlowo-usługową i sieć komunikacji PKS i PKP.

Działki będące przedmiotem sprzedaży występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - osiedle. Obecnie teren jest nie zabudowany i niezagospodarowany, w najbliższym sąsiedztwie działek występuje również zabudowa jednorodzinna.

Działki przeznaczone do sprzedaży znajdują się w zasięgu sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej, występują na terenie płaskim, posiadają regularny kształt zbliżony do kwadratu. W katastrze nieruchomości obszar obejmujący działki sklasyfikowany jest jako rola klasy V.

Nabywcy działek zobowiązani są do wykonania na koszt własny ich uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością podłączenia do istniejących miejscowych sieci.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sportu i usług rzemieślniczych w Samborowie, gmina Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/ 209/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 26 lutego 1997r. /Dz.Urz.Woj. Olsztyńskiego Nr.12, poz,146/ niżej opisane działki są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Przedmiotem przetargów są niżej wyszczególnione działki:

- Nr 676/26 o pow. 0,1350 ha, cena wywoławcza 15.000,- zł, wadium 1.500,- zł,

- Nr 676/27 o pow. 0,1439 ha, cena wywoławcza 16.000,- zł, wadium 1.600,- zł,

- Nr 676/28 o pow. 0,1452 ha, cena wywoławcza 16.000,- zł, wadium 1.600,- zł,

- Nr 676/29 o pow. 0,1444 ha, cena wywoławcza 16.000,- zł, wadium 1.600,- zł,

- Nr 676/30 o pow. 0,1462 ha, cena wywoławcza 16.000,- zł, wadium 1.600,- zł,

- Nr 676/31 o pow. 0,1413 ha, cena wywoławcza 16.000,- zł, wadium 1.600,- zł,

- Nr 676/32 o pow. 0,1413 ha, cena wywoławcza 16.000,- zł, wadium 1.600,- zł,

- Nr 676/33 o pow. 0,1462 ha, cena wywoławcza 16.000,- zł, wadium 1.600,- zł,

- Nr 676/34 o pow. 0,1427 ha, cena wywoławcza 16.000,- zł, wadium 1.600,- zł

- Nr 676/35 o pow. 0,1409 ha, cena wywoławcza 16.000,- zł, wadium 1.600,- zł

- Nr 676/36 o pow. 0,1462 ha, cena wywoławcza 16.000,- zł, wadium 1.600,- zł

- Nr 676/37 o pow. 0,1445 ha, cena wywoławcza 16.000,- zł, wadium 1.600,- zł

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust.3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Przetargi odbędą się dnia 17 grudnia 2004r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie

ul. Mickiewicza 24 pok.17, odrębnie dla każdej z działek:

- działka Nr 676/26 - o godz. 900

- działka Nr 676/27 - o godz. 930

- działka Nr 676/28 - o godz. 1000

- działka Nr 676/29 - o godz. 1030

- działka Nr 676/30 - o godz. 1100

- działka Nr 676/31 - o godz. 1130

- działka Nr 676/32 - o godz. 1200

- działka Nr 676/33 - o godz. 1230

- działka Nr 676/34 - o godz. 1300

- działka Nr 676/35 - o godz. 1330

- działka Nr 676/36 - o godz. 1400

- działka Nr 676/36 - o godz.1430

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej i osób bliskich tym osobom oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie określonej wyżej dla poszczególnych działek / z podaniem Nr działki / - w terminie do dnia 13 grudnia 2004r.  w kasie Urzędu Gminy w Ostródzie lub na konto Gminy Ostróda:

Bank Pocztowy S.A Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca, nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym prze Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości Samborowo.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo oraz w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od dnia 13 listopada do dnia 13 grudnia 2004r.

 

Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58

 

data publikacji: 30.12.2004, ostatnia aktualizacja: 30.12.2004, odsłon: 1 196


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558932
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości