Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 euro

 

      Gmina Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, tel. /089/ 6463281, fax /089/ 6462945 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na ZABUDOWĘ GAŚNICZĄ ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO -GAŚNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM TERENOWYM STAR 266 W WERSJI GBA 2,5/20/10 I MOD DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RESZKACH

 

      1. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, pok. nr 3 po zgłoszeniu zapotrzebowania pisemnie lub faksem. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Władysław Jankiewicz 089 646 32 81 wew. 41 lub 089 646 32 83.

 

      2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy gaśniczej średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem terenowym Star 266 w wersji GBA 2,5/20/10 I MOD dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkach polegającej na:

 

   - wymianie przedziału załogi;

 

   - wykonanie nadwozia gaśniczego;

 

   - wykonaniu armatury wodnej;

 

   - wykonanie instalacji elektrycznej i sygnalizacyjnej;

 

   - wykonanie remontu silnika - naprawa główna.

 

      Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie ze SIWZ i specyfikacja techniczną.

 

      3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

 

      4. Termin realizacji zamówienia:

Najpóźniej do 30 sierpnia 2006

 

      5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

 

   5.1. Spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.,

 

   5.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p.

 

   5.3. Przygotują ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 

   5.4. Udzielą na w/w pojazd co najmniej 24-ro miesięcznej gwarancji obejmującej, zabudowę,

 

   5.5. Udzielą terminu płatności na min. 30 dni od wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia,

 

   5.6. Złożą wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p.

 

   5.7. Spełnią wymagania dotyczące terminu realizacji, o którym mowa w rozdz. VIII SIWZ,

 

   5.8. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat tj. w latach 2003 - 2005 (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres) odpowiadających swoim rodzajem i wartością wykonaniem zabudowy gaśniczej stanowiącym przedmiot zamówienia - co najmniej 1 zadanie.

 

   5.9. Przeprowadzą, co najmniej 70% robót objętych zamówieniem własnymi środkami, co oznacza, iż oferent musi dysponować sprzętem, materiałami, zasobami ludzkimi i finansowymi niezbędnymi do zrealizowania niniejszego procentowego udziału w zamówieniu.

 

   5.10. Wniosą wadium

 

   5.11. Dołączą do ofery Opinię Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie na wykonanie zabudowy gaśniczej i armatury wodnej.

 

      6. Wadium w wysokości 4.000,00 zł / słownie złotych: cztery tysiące / do dnia 27 kwietnia 2006 do godz.10.00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych.

 

      7. Kryterium oceny ofert: cena 100%

 

      8. Oferty wraz z wymaganymi w SIWZ dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24 pok. Nr 10 do dnia 27.04.2006 roku do godz. 10.00. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonym opakowaniu. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana według powyższego wzoru: OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: “Dokumentacja przetargowa na ZABUDOWĘ GAŚNICZĄ ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO -GAŚNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM TERENOWYM STAR 266 W WERSJI GBA 2,5/20/10 I MOD DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RESZKACH ”oraz napis “Nie otwierać przed 27.04.2006r. godz.10.00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.04.2006 roku o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 10 / sala konferencyjna /.

 

      9. Termin związania z ofertą - 30 dni od daty terminu złożenia oferty.

 

data publikacji: 10.05.2006, ostatnia aktualizacja: 10.05.2006, odsłon: 1 172


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544652
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości