Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 euro

 

1. Gmina Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, tel. /089/ 6463281, fax /089/ 6462945

 

2. Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na opracowanie projektu budowlanego pn. Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna i sieć wodociągowa w miejscowości Lubajny etap II oraz Zwierzewo”.

 

3. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, pok. Nr 2, po zgłoszeniu zapotrzebowania pisemnie lub faksem. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Jan Brzozowski, Roman Szewczyk.

 

4. Opracowanie projektu budowlanego pn.”Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna i sieć wodociągowa w miejscowości Lubajny etap II oraz Zwierzewo” winno zawierać:

 

zadanie I

   - opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w miejscowości Lubajny i Nowe Siedlisko etap II,

   - opracowanie projektu kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie dróg osiedlowych w miejscowości Nowe Siedlisko,

   - opracowanie projektu sieci wodociągowej / spinka sieci wodociągowej Lubajny z siecią wodociągową Międzylesie /,

 

zadanie II

   - opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Zwierzewo zgodnie z posiadanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

 

6. Termin realizacji zamówienia:

 

- zadanie I - 30 kwietnia 2005 roku,

 

- zadanie II - 31 sierpnia  2005 roku.

 

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

 

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1  p.z.p. oraz SIWZ

 

- prowadzą działalność w przedmiocie zamówienia min. 3 lata,

 

- posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach wymaganych zakresem zamówienia,

 

- posiadają min. 3 referencje z ostatnich trzech lat na opracowanie podobnych zamówień.

 

8. Wadium w wysokości 5.000,00 zł / słownie złotych: pięć tysięcy / należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy w Ostródzie lub na konto Bank Pocztowy Nr 91132011043132596120000006 do dnia 05.11.2004 roku do godz.10.00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych.

 

9. Kryterium oceny ofert : cena 100%

 

10. Oferty wraz z wymaganymi w SIWZ dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24 pok. Nr 10 do dnia 05.11.2004 roku do godz. 1100. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonym opakowaniu. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana według powyższego wzoru: OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: “Dokumentacja przetargowa na opracowanie projektu budowlanego pn. Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna i sieć wodociągowa w miejscowości Lubajny etap II oraz Zwierzewo” oraz napis “Nie otwierać przed 05.11.2004r. godz.12.00 11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 05.11.2004 roku o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 10 / sala konferencyjna /.

 

12. Termin związania z ofertą - 30 dni od daty terminu złożenia oferty.

 

data publikacji: 06.12.2004, ostatnia aktualizacja: 06.12.2004, odsłon: 1 044


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055523
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości