Ostróda, 22 lipca 2019r.
ZP.271.17.2019
Strona internetowa Zamawiającego
 
    Dotyczy: Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Ostróda
 
    Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 7 uPzp,Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 uPzp unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Ostróda gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
                                                                                                          Ostróda, 18 lipca  2019r.
ZP.271.17.2019
 
INFORMACJA Z OTWATRCIA OFERT
 
Dotyczy: ,, Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Ostróda”
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2018r. poz. 1986.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.: ,, Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Ostróda
 
Zamawiający na sfinansowanie   zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę   394.154,00zł  
 
Nr oferty
wykonawca
Cena ofertowa brutto
Okres gwarancji
1.
F.H. SYSTEM Krzysztof Mliczek ul. Nadbrzeżna 29, 33-335 Nawojowa
568.479,87zł
60 miesięcy
2.
NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 spółka komandytowa,
 ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
655.923,40zł
60 miesięcy
3.
HERKULES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 spółka komandytowa,
ul. Pogorska 34C, 32-506 Chrzanów
606.703,65zł
60 miesięcy
4.
UNION IVEST Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szerowa 15B/1, 83-424 Lipusz
560.993,71zł
60 miesięcy
 
Wykonawcy zaakceptowali warunki płatności określone w wzorze umowy oraz termin wykonania zamówienia.  Przypominam jednocześnie, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody że powiązania  z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
 
 
Ostróda, 15 lipca 2019r.
ZP.271.17.2019
 
Strona internetowa Zamawiającego
Dotyczy:  Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Ostróda
 
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:
 
W związku z udzieleniem błędnej odpowiedzi Zamawiający poprawia odpowiedź na pytanie:
 
II. Idzbark

1. W przedmiarze robót występują pozycje dotyczące umocnienia terenu kratką trawnikową - brak informacji w Projekcie, Czy te roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót i czy tylko na tym placu
 
Odpowiedź: zgodnie z przedmiarem pozycje odnoszą się tylko do otwartych stref aktywności w Idzbarku.
 
 
 
Ostróda, 12 lipca 2019r.
ZP.271.17.2019
 
Strona internetowa Zamawiającego
 
Dotyczy:  Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Ostróda
 
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:
 
1.Czy Zamawiający wymaga sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej /dotyczy 5 zadań/
Odpowiedź: nie
2.Czy nawierzchnie trawiastą należy wykonać zgodnie z opisem w przedmiarze robót czy jako założenie nowej nawierzchni trawiastej zgodnie z Projektem /dotyczy 5 zadań/
Odpowiedź: zgodnie z opisem w przedmiarze robót
I. Brzydowo

1.Czy w ofercie należy uwzględnić koszt wykonania ławy betonowej pod obrzeża - brak w Projekcie i przedmiarze robót
Odpowiedź: tak, wg dokumentacji projektowej (dokładnie opis BIOZ)
2.Brak w przedmiarze robót wykonania podbudowy pod kostkę z kruszywa łamanego gr. 15 cm - czy w ofercie należy przyjąć wykonanie podbudowy.
Odpowiedź: tak, wg dokumentacji projektowej
3.Zamawiający w przedmiarze robót podaje informacje, że wywóz ziemi z korytowania pod nawierzchnię z kostki na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Prosimy o podanie odległości od miejsca robót do miejsca transportu ziemi /składowania/
Odpowiedź: wg wyznaczonego miejsca przez Inwestora do 1 km od miejsca inwestycji
II. Idzbark
1.W przedmiarze robót występują pozycje dotyczące umocnienia terenu kratką trawnikową - brak informacji w Projekcie, Czy te roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót i czy tylko na tym placu
Odpowiedź: zgodnie z przedmiarem robót na każdym placu
III.Szydlak
1.Jaką podbudowę zasadniczą należy przyjąć pod kostkę do oferty - w Projekcie 15 cm z kruszywa łamanego, w przedmiarze robót beton gr. 5 cm
Odpowiedź: zgodnie z przedmiarem robót
2.Jakie ogrodzenie należy przyjąć do oferty - zgodnie z Projektem czy przedmiarem robót.
Odpowiedź: zgodnie z przedmiarem robót
3.Zamawiający w przedmiarze robót podaje informacje, że wywóz ziemi z korytowania pod nawierzchnię z kostki na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Prosimy o podanie odległości od miejsca robót do miejsca transportu ziemi /składowania/
Odpowiedź: : wg wyznaczonego miejsca przez Inwestora do 1 km od miejsca inwestycji
4.Brak w przedmiarze robót wywozu ziemi z korytowania pod nawierzchnię żwirową placu zabaw - czy w ofercie należy uwzględnić koszt wywozu ziemi i na jaką odległość.
Odpowiedź: tak, wg wyznaczonego miejsca przez Inwestora do 1 km od miejsca inwestycji
 
5.Czy pod nawierzchnię żwirową należy przyjąć ułożenie, geowłókniny jako zabezpieczenie przed przerostem roślinności
Odpowiedź: tak
6.Czy nawierzchnia żwirowa placu zabaw ma być obramowana np. deska cokołowa pod ogrodzenie czy obrzeżami /brak rozwiązań w projekcie/
Odpowiedź: nie (ewentualnie obramowanie równo z nawierzchnią)
IV. Zwierzewo
1.Brak w przedmiarze robót wykonania podbudowy pod kostkę z kruszywa łamanego gr. 15 cm - czy w ofercie należy przyjąć wykonanie podbudowy
Odpowiedź: tak
2.Czy w ofercie należy uwzględnić koszt wykonania ławy betonowej pod obrzeża - brak w Projekcie i przedmiarze robót
Odpowiedź: tak, wg dokumentacji projektowej (dokładnie opis BIOZ)
3.zamawiający w przedmiarze robót podaje informacje, że wywóz ziemi z korytowania pod nawierzchnie z kostki na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Prosimy o podanie odległości od miejsca robót do miejsca transportu ziemi /składowania/
Odpowiedź: wg wyznaczonego miejsca przez Inwestora do 1 km od miejsca inwestycji
4.Jakie ogrodzenie należy przyjąć do oferty - zgodnie z Projektem czy przedmiarem robót.
Odpowiedź: zgodnie z przedmiarem robót
5.Brak w przedmiarze robót wywozu ziemi z korytowania pod nawierzchnie żwirową placu zabaw - czy w ofercie należy uwzględnić koszt wywozu ziemi i na jaką odległość
Odpowiedź: tak, wg wyznaczonego miejsca przez Inwestora do 1 km od miejsca inwestycji
6.Czy nawierzchnia żwirowa placu zabaw ma być obramowana np. deska cokołowa pod ogrodzenie czy obrzeżami /brak rozwiązań w Projekcie/
Odpowiedź: nie (ewentualnie obramowanie równo z nawierzchnią)
7.Czy pod nawierzchnie żwirową należy przyjąć ułożenie geowłókniny jako zabezpieczenie przed przerostem roślinności
Odpowiedź: tak
V. Pietrzwałd
1.Jaką podbudowę zasadniczą należy przyjąć do oferty - w Projekcie 15 cm z kruszywa łamanego, w przedmiarze robót beton gr. 5 cm
Odpowiedź: wg przedmiaru robót
2.Zamawiający w przedmiarze robót podaje informacje, że wywóz ziemi z korytowania pod nawierzchnie z kostki na miejsce wskazane przez zamawiającego.
Prosimy o podanie odległości od miejsca robót do miejsca transportu ziemie /składowania/
Odpowiedź: wg wyznaczonego miejsca przez Inwestora do 1 km od miejsca inwestycji
3.Jakie ogrodzenie przyjąć do oferty zgodnie z Projektem czy przedmiarem robót
Odpowiedź: zgodnie z przedmiarem robót
4.Brak w przedmiarze robót wywozu ziemi z korytowania pod nawierzchnie żwirową placu zabaw - czy w ofercie należy uwzględnić koszt wywozu ziemi i na jaką odległość
Odpowiedź: tak, wg wyznaczonego miejsca przez Inwestora do 1 km od miejsca inwestycji
5.Czy pod nawierzchnie żwirową należy przyjąć ułożenie geowłókniny, jako zabezpieczenie przed przerostem roślinności
Odpowiedź: tak
6.Czy nawierzchnia placu zabaw ma być obramowana np. deska cokołowa pod ogrodzenie czy obrzeżami /brak rozwiązań w Projekcie/
Odpowiedź: nie (ewentualnie obramowanie równo z nawierzchnią)
 
 
 
Ogłoszenie nr 568464-N-2019 z dnia 2019-07-03 r.
 
Gmina Ostróda: Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Ostróda
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostróda, krajowy numer identyfikacyjny 51074325500000, ul. Jana III Sobieskiego   1 , 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896760780, e-mail , faks 896760790.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminaostroda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gminaostroda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gminaostroda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Urząd Gminy Ostróda, Sekretariat ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Ostróda
Numer referencyjny: ZP.271.17.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartych Stref Aktywności w Brzydowie, Idzbarku, Szyldaku, Zwierzewie i Pietrzwałdzie na terenie Gminy Ostróda. Szczegółowy zakres robót określają załączone do SIWZ projekty techniczne. Zadanie dofinansowane jest ze środków ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”. 1. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Brzydowo - wariant podstawowy: - ławki – szt. 4, - kosze naśmieci – szt. 2 - stół do gry w ping-ponga – szt. 1, - stół do gry w szachów/chińczyka – szt. 1, - stojak rowerowy – szt. 1, - prasa nożna podwójna – szt. 1, - narciarz – szt. 1, - wyciskanie siedząc i wyciąg górny – szt. 1, - biegacz – szt. 1, - orbitrek – szt. 1, - jeździec – szt. 1, - rower – szt. 1, - wyciąg górny z pylonem – szt. 1, - tablica informacyjna OSA zgodna z wytycznymi programu – szt. 1, - nawierzchnie z betonowej kostki brukowej zwykłej, - roboty ziemne związane z montażem urządzeń w gruncie oraz porządkowe i towarzyszące, - wykonanie zieleni (nasadzenia, żywopłoty, trawniki). 2. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Idzbark- wariant podstawowy: - ławki – szt. 4, - kosze naśmieci – szt. 2 - stół do gry w szachów/chińczyka – szt. 1’ - stojak rowerowy – szt. 2, - prasa nożna podwójna – szt. 1, - wioślarz – szt. 1, - wyciąg górny z pylonem – szt. 1, - jeździec – szt. 1, - narciarz – szt. 1, - biegacz – szt. 1, - wyciskanie siedząc i wyciąg górny – szt. 1, - tablica informacyjna OSA zgodna z wytycznymi programu – szt. 1, - roboty ziemne związane z montażem urządzeń w gruncie oraz porządkowe i towarzyszące, - wykonanie zieleni (nasadzenia, żywopłoty, trawniki), 3. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Szyldak – wariant rozszerzony: - ławki – szt. 4 - kosze nas śmieci – szt. 2 - stół do gry w ping-ponga – szt. 1, - stół do gry w szachów/chińczyka – szt. 1’ - stojak rowerowy – szt. 1, - rower – szt. 1, - orbitrek – szt. 1, - narciarz – szt. 1, - wioślarz – szt 1, - wyciskanie siedząc i wyciąg górny – szt. 1, - wahadło podwójne – szt. 1, - biegacz – szt. 1, - prasa nożna podwójna – szt. 1, - wyciąg górny z pylonem – szt. 1, - zestaw sprawnościowy – szt. 2, - huśtawka – szt. 1, - tablica informacyjna OSA zgodna z wytycznymi programu – szt. 1, - nawierzchnie z betonowej kostki brukowej zwykłej, - roboty ziemne związane z montażem urządzeń w gruncie oraz porządkowe i towarzyszące, - wykonanie zieleni (nasadzenia, żywopłoty, trawniki). - wykonanie ogrodzenia, - wykonanie nawierzchni żwirowej. 4. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Zwierzewo wariant rozszerzony: - ławki – szt. 4 - kosze nas śmieci – szt. 2 - stół do gry w ping-ponga – szt. 1, - stół do gry w szachów/chińczyka – szt. 1’ - stojak rowerowy – szt. 1, - rower – szt. 1, - orbitrek – szt. 1, - narciarz – szt. 1, - wioślarz – szt 1, - wyciskanie siedząc i wyciąg górny – szt. 1, - wahadło podwójna – szt. 1, - biegacz – szt. 1, - prasa nożna podwójna – szt. 1, - wyciąg górny z pylonem – szt. 1, - zestaw sprawnościowy – szt. 2, - huśtawka – szt. 1, - tablica informacyjna OSA zgodna z wytycznymi programu – szt. 1, - nawierzchnie z betonowej kostki brukowej zwykłej, - roboty ziemne związane z montażem urządzeń w gruncie oraz porządkowe i towarzyszące, - wykonanie zieleni (nasadzenia, żywopłoty, trawniki), - wykonanie ogrodzenia, - wykonanie nawierzchni żwirowej. 5. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Pietrzwałd wariant rozszerzony: - ławki – szt. 4 - kosze nas śmieci – szt. 2 - stół do gry w ping-ponga – szt. 1, - stół do gry w szachów/chińczyka – szt. 1’ - stojak rowerowy – szt. 1, - rower – szt. 1, - orbitrek – szt. 1, - narciarz – szt. 1, - wioślarz – szt 1, - wyciskanie siedząc i wyciąg górny – szt. 1, - wahadło podwójne – szt. 1, - biegacz – szt. 1, - prasa nożna podwójna – szt. 1, - wyciąg górny z pylonem – szt. 1, - zestaw sprawnościowy – szt. 1, - tablica informacyjna OSA zgodna z wytycznymi programu – szt. 1, - nawierzchnie z kostki betonowej brukowej zwykłej, - roboty ziemne związane z montażem urządzeń w gruncie oraz porządkowe i towarzyszące, - wykonanie zieleni (nasadzenia, żywopłoty, trawniki), - wykonanie ogrodzenia, - wykonanie nawierzchni żwirowej. Obiekty powstałe w wyniku realizacji niniejszego zamówienia będą dostępne dla wszystkich użytkowników w tym dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca ma obowiązek umieścić tablicę informującą o programie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45000000-7– Roboty budowlane 45112723-9- Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 37535200-9- Wyposażenie placów zabaw 3. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty w zakresie jakości zastosowanych materiałów oraz techniki wykonania robót jak również dostarczonych urządzeń. Termin gwarancji liczony jest od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 4. Na zrealizowany przedmiot umowy wykonawca sam określa okres gwarancji przy uwzględnieniu minimum 36 miesięcznego wymaganego okresu gwarancji jakości wykonanych prac, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Okres gwarancji wykonawca proponuje, zgodnie z pkt 13.4 i pkt 13.5. SIWZ 5. O ile w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (równoważnych), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych. 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia (od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia odbioru końcowego robót) przez Wykonawcę, lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 7. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, wykonujących prace jak w pkt 6. 8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o liczbie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 8 będzie traktowane jako niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji wykonanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. osób. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie ww. osób na umowy o pracę. 9. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże część zamówienia, których cześć zamierza powierzyć podwykonawcom. Zgodnie z art. 36 b ust. 1, w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które będą wykonywane Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy podwykonawców. Dane podwykonawców wykonawca podaje w formularzu ofertowym lub wówczas kiedy będą oni znani. Pozostałe wymagania i sposób postępowania w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy (załącznik nr 7 do siwz) w tym: a. wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, b. informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiot są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu. 10.Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 lub oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, ze wobec danego wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Treść pkt 10. stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 12.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania , przez cały okres obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia bez odrębnego wezwania. 13.Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przewidzianego do wykonania zadania inwestycyjnego w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty przetargowej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112723-9
37535200-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
 
 
 
2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zakończenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jako dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi do 20.09.2019r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - w zakresie wiedzy i doświadczenia - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał, w tym okresie co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie placu zabaw (plac zabaw, siłownia zewnętrzna) obejmujące zagospodarowanie terenu wraz z dostawą i montażem urządzeń o wartości min. 50.000,00zł brutto. - w zakresie potencjału kadrowego – Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia niżej wymienionych funkcji: Kierownik budowy - minimalne wymagania • min. 5 lat jako kierownik budowy • Wykształcenie wyższe lub średnie • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019r. poz. 1186) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.); - Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunki udziału w postępowaniu mogą spełnić łącznie. Żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu. 3.Jeżeli wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawi w wykazie wykonanych robót budowlanych lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych robót wartości wyrażone w innej walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP z dnia składania ofert. 4.Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu. 5 Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 6.2. SIWZ, na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zał. nr 6 do siwz)
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (załącznik nr 4 do siwz); 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; (zał. nr 5 do siwz);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Jeżeli uprawnienia do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych ogólnodostępnych, wówczas do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w zakresie i sytuacjach: 1) zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy o okres opóźnienia wynikający z niżej wymienionych przyczyn: a) przedłużającej się procedury przetargowej na wybór Wykonawcy wynikającej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, b) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, e) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, f) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, g) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp., których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 2) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w zakresie wysokości należnego podatku; 3) inne, w następujących przypadkach: a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy- w zakesie sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. b) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony- w zakresie niejasnych lub rozbieżnych pojęć; c) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.22a ust.1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, d)zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę według postanowień § 13 umowy. e) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego; f) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego) g) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, Uwaga: Wszystkie powyższe postanowienia tworzą katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę 2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy nie mogą naruszać postanowień przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Umowa została sporządzona w języku polskim. Język polski jest językiem obowiązującym podczas wykonywania przedmiotu umowy. 5. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień umowy jest prawo polskie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy Wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia: 1) kalkulację zaoferowanej ceny przedstawionej w formularzu ofertowym w formie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą uproszczoną lub szczegółową, zawierającego wszystkie roboty wymienione w załączonych do SIWZ przedmiarach robót , dokumentacji projektowej. Dodatkowe koszty nieuwzględnione w przedmiarze robót należy ująć w kosztach ogólnych. Przedstawiona kalkulacja winna określać ilość, cenę jednostkową i wartość dla wszystkich pozycji. Kosztorys będzie wykorzystywany do ustalenia czy parametry techniczne i jakościowe materiałów oferowanych przez Wykonawcę odpowiadają wymaganiom Zamawiającego (dokumentacja projektowa do SIWZ i STWiOR). 2) oświadczenie gwarancyjne (według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ) 3) kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenia lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, o których mowa w specyfikacji, i które będą pełnić funkcję kierownika robót, w przypadku podmiotów krajowych (dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na niego taki obowiązek), 4) wykonawcy realizujący wspólnie Umowę zobowiązani są przedstawić kopię umowy określającej przede wszystkim: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji Umowy, termin związania porozumieniem na czas nie krótszy niż czas wynikający z Umowy, wskazanie przedstawiciela, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.
 
 
Załączniki do przetargu:
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia - załącznik nr 2
3) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3
4) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - załącznik nr 4
5) Doświadczenie zawodowe - załącznik nr 5
6) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6
7) Projekt umowy - załącznik nr 7
8) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 8
9) Oświadczenie gwarancyjne - załącznik nr 9
 

 

Data przekazania do publikacji: 03.07.2019
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.07.2019, ostatnia aktualizacja: 22.07.2019, odsłon: 693


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100276
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości