numer sprawy: Oś. KS 341-2/04

 

Ostróda, dnia 06.08.2004r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Ostróda w sezonie opałowym 2004/2005

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

strona internetowa: www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek: 8.00- 16.00; wtorek- piątek: 7.00 - 15.00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Sposób uzyskania SIWZ

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Cena 20 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Do 270.000 litrów

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia

Sezon opałowy 2004/2005 - do 30.04.2005

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Cena 100%

8) Informacja na temat wadium:

wadium - 9.000 zł

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena 1 litra oleju opałowego

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Wójt Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Pokój nr 12

do dnia 28.09.2004 do godz.12.00

11) termin związania ofertą

okres 60 dni , tj. do dnia 27.11.2004 r.

 

data publikacji: 30.12.2004, ostatnia aktualizacja: 30.12.2004, odsłon: 970


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541008
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości