Ogłoszenie

 

Rada Gminy Ostróda informuje, że na podstawie art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu zawiadomił o liczbie ławników, która powinna być wybrana na kadencję 2012 – 2015 przez Radę Gminy Ostróda, tj. do:

 

Sądu Okręgowego w Elblągu  - 1

w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – 0

 

Sądu Rejonowego w Ostródzie – 4

w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 2

 

Procedurę naboru ławników reguluje dział IV, rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

 

Jednocześnie informuje się, że ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r., zmieniającą ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w istotny zmodyfikowano zasady i warunki naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych. Przepisy ustawy zmieniającej zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 30.05.2011r. Nr 109, poz. 627, co oznacza, że zaczną obowiązywać z dniem 14 czerwca 2011r.  Z uwagi na brak przepisów przejściowych, fakt ten powoduje, że do naboru kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015 znajdą zastosowanie nowe zasady, wynikające z podpisanej ustawy zmieniającej.

W myśl znowelizowanych przepisów ławnikiem może być wybrany ten, kto: 

 

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)      jest nieskazitelnego charakteru,

3)      ukończył 30 lat,

4)       jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)       nie przekroczył 70 lat,

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

7)       posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być: 

 

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzekania można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)      duchowni,

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)      radni gminy, powiatu i województwa.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 

-       prezesi właściwych sądów,

-       stowarzyszenia,

-       inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

-       co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,

w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji. Zgodnie z art. 162 § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 

1)       informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)       oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)       oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. 

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (§ 3);


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (§ 4).

Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.


Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.


W myśl art. 162 § 10 w/w ustawy zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa w § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w § 2 – 5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2011r.

            Zgłoszenia dokonuje się na formularzu, którego wzór obecnie określa rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U z 2006r. Nr 50, poz..370)

Jednakże z uwagi na nowelizację przepisów Prawo o ustroju sądów powszechnych                            w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowywane jest nowe rozporządzenie, które określi, m.in. nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika, obowiązujący w procedurze naboru na lata 2012 - 2015. Nowy formularz zgłoszenia zostanie opublikowany na stronie internetowej urzędu niezwłocznie po jego wejściu w życie.

 

          Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmuje się w Biurze Rady Gminy (pokój Nr 219 ) w budynku Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, w godzinach pracy Urzędu. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 89 676 0 729.

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.06.2011, ostatnia aktualizacja: 14.07.2011, odsłon: 992


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085548
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości