Ostróda 11.05.2009 r.

 

Informacja

 

Ogłoszenie nieaktualne ze względu na brak informacji o umieszczeniu niniejszego ogłoszenia w prasie lokalnej zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

 

W związku z powyższym procedurę sprzedaży działek Nr 675/40, 675/41, 675/47, 675/48 położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo należy rozpocząć od początku. Niniejsze ogłoszenie zostanie ponownie podane do publicznej wiadomości w terminie od 15 maja do 8 czerwca 2009r.

 

 

 

Nasz znak: RGP. 72241 - 31/09                                Ostróda 27 kwietnia  2009 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży niżej wyszczególnione działki gruntu, położone w obrębie i miejscowości Tyrowo, oznaczone jako działki:

 

- Nr 675/40 o pow. 0,1306 ha,

 

- Nr 675/41 o pow. 0,1507 ha,

 

- Nr 675/47 o pow. 0,2180 ha,

 

- Nr 675/48 o pow. 0,2526 ha,

 

Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 32042 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są na kolonii wsi Tyrowo. Wieś Tyrowo położona jest w odległości 5 km od Ostródy przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława i stanowi obecnie zaplecze mieszkalne dla miasta Ostródy. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową i jest skomunikowana siecią komunikacji PKS.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 06.06.2002 r. w/w działki przeznaczone są pod tereny mieszkalno-usługowe.

 

Działki będące przedmiotem sprzedaży występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową- osiedle. Obecnie teren jest nie zabudowany i niezagospodarowany. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i istnieje możliwość przyłączenia tych sieci do działek na warunkach określonych przez administratora sieci. Działki wolne od zabudowy, nie ogrodzone. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości oszacowana jako zadawalające ze względu na walory rekreacyjno-krajobrazowe.

 

Na podstawie art.67 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. - ustalono cenę przedmiotowych działek w wysokości:

 

 -działka nr 675/40 - 27.000 zł

 

- działka nr 675/41 - 31.000 zł

 

 -działka nr 675/47 - 44.000 zł

 

 -działka nr 675/48 - 51.000 zł

 

Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1,pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 10 czerwca 2009 r. W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od dnia od 27 kwietnia do 20 maja 2009r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 24.04.2009, ostatnia aktualizacja: 11.05.2009, odsłon: 796


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315761
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości