Informacja dla Wyborców niepełnosprawnych

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. podania informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 

 

O g ł o s z e n i e

Wójta Gminy Ostróda

 

 

Informuję, iż zgodnie z art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) upoważnionym pracownikiem Urzędu Gminy Ostróda do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r.  jest Pani Maria Kubaszczyk, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.

 

O g ł o s z e n i e

Wójta Gminy Ostróda

 

 

Informuję, iż zgodnie z art. 37a i art. 37b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) informacje o wyborach wyborcom niepełnosprawnym są przekazywane w godzinach pracy Urzędu Gminy Ostróda przez upoważnionego pracownika - Panią Agnieszkę Jakubowską. Informacje takie umieszczone są także na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Urząd Gminy dysponuje także materiałem informacyjnym sporządzonym w alfabecie Braille’a.

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 19 sierpnia 2011r.

 

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2011r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112, z późn. zmianami), podaję do wiadomości publicznej wykaz miejsc, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:

 

tablice ogłoszeń znajdujące się w miejscowościach na terenie gminy Ostróda:

 

- Bałcyny,

- Brzydowo,

- Durąg,

- Gierłoż,

- Giętlewo,

- Glaznoty,

- Górka,

- Grabinek,

- Idzbark,

- Kajkowo,

- Kątno,

- Klonowo,

- Kraplewo,

- Lichtajny,

- Lipowiec,

- Lipowo,

- Międzylesie,

- Morliny,

- Naprom,

- Ornowo,

- Ostrowin,

- Pancerzyn,

- Pietrzwałd,

- Reszki,

- Samborowo,

- Smykówko,

- Stare Jabłonki.

- Szyldak,

- Turznica,

- Tyrowo,

- Wałdowo,

- Warlity Wielkie,

- Wirwajdy,

- Worniny,

- Wygoda,

- Wysoka Wieś,

- Wyżnice,

- Zwierzewo.

 

 

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

Wymagane dokumenty:

 

Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 ze zm.), może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców gminy Ostróda lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydata w danych wyborach.

 

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 10 dni przed datą wyborów tj. do 29 września 2011 r.

 

Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania powinien zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo (druk do pobrania).

 

Do wniosku dołącza się:

 

- pisemną zgodę na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do ww. Rozporządzenia (druk do pobrania) osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

 

- w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

 

•w przypadku, jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców gminy Ostróda: kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie gminy Ostróda.

 

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.

 

Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.

 

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

 

- śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;

 

- wykreślenia z rejestru wyborców gminy pełnomocnika;

 

- wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania;

 

- wcześniejszego osobistego zagłosowania przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Spraw Obywatelskich

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Telefon (089) 6760717 i (089) 6760716 pok. nr 117 i 116.

 

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia:

W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik tut. Urzędu niezwłocznie uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu termin wyznacza upoważniony pracownik tut. Urzędu.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.). •Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2011 r. Nr 157 poz. 936). Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 162 poz. 978).

 

Tryb odwoławczy:

Brak

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.08.2011, ostatnia aktualizacja: 10.10.2011, odsłon: 975


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100128
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości