Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej
 
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o odroczenie terminu płatności powinien zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi (imię, nazwisko) oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy. Wniosek powinien ponadto zawierać proponowany termin odroczenia (wskazanie konkretnego dnia) oraz uzasadnienie.
 
 
 2. W przypadku wniosku pochodzącego od przedsiębiorcy należy załączyć:
 
 - wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; druk - Formularz oświadczenie
- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 
3. W przypadku wniosku dotyczącego pomocy w rolnictwie wnioskodawca jest obowiązany do przedłożenia:
- zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; druk - Formularz oświadczenie
 - informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie - na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Finansowy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 112
Telefon 89 676 07 77
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)
 
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 709 z późn. zm.)
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810)
 
Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
 
Wymagane opłaty:
Brak opłat.
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Wydanie decyzji w terminie określonym w art. 139 Ordynacji podatkowej, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Decyzja jest wydawana po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. W toku postępowania organ podatkowy, w oparciu o art. 155 Ordynacji podatkowej, może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie. Odwołanie wraz z aktami sprawy i stanowiskiem organu I instancji jest przesyłane organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zasługuje na uwzględnienie w całości.
 
Uwagi:
1. Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia. Jeżeli podanie nie zawiera adresu, organ pozostawia je bez rozpatrzenia, bez dokonywania w/w wezwania.
2. W razie wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej nowym terminem płatności jest dzień, w którym zgodnie z decyzją, powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, następuje z mocy prawa wygaśnięcie w całości wydanej decyzji.
4. Decyzję można odebrać osobiście, najczęściej jednak jest doręczana przez pocztę, za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
5. Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej powoduje naliczenie opłaty prolongacyjnej.
6. Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz g ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,- zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, jak również wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Monika Klimowska

 

data publikacji: 20.12.2006, ostatnia aktualizacja: 28.01.2021, odsłon: 2 681


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569230
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości