Nasz znak:  RGP.6722.7.2023                                               Ostróda, 27 czerwca 2023 r.
RGP.6722.8.2023   
RGP.6722.9.2023                                                               
RGP.6722.10.2023                                                               
RGP.6722.11.2023                                                                                                                            
 
Obwieszczenie/Ogłoszenie
 
1) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda:
 
a) dla dz. ew. Nr 270/17, obręb Zwierzewo oraz części dz. ew. Nr 270/18, 270/26, obręb Zwierzewo, gmina Ostróda,
 
b) dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Mała Ruś, Gierłoż, Kajkowo, Międzylesie, Grabin, Stare Jabłonki, Wyżnica oraz Szyldak, gmina Ostróda,
 
c) dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Glaznoty i Wygoda, gmina Ostróda;
 
2) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 
a)  dla działek ew. Nr 311, 312, 313, położonych w obrębie Zwierzewo, gmina Ostróda,
 
b) dla dz. ew. Nr 270/17, obręb Zwierzewo oraz części dz. ew. Nr 270/18, 270/26, obręb Zwierzewo, gmina Ostróda,
 
c) dla obszaru działek położonych w obrębie Międzylesie, gmina Ostróda,
 
d) dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Glaznoty i Wygoda, gmina Ostróda
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda:
 
1) Uchwały Nr LXIX/528/2023, z dnia 26 czerwca 2023 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda dla dz. ew. Nr 270/17, obręb Zwierzewo oraz części dz. ew. Nr 270/18, 270/26, obręb Zwierzewo, gmina Ostróda;
 
2) Uchwały Nr LXIX/527/2023, z dnia 26 czerwca 2023 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Mała Ruś, Gierłoż, Kajkowo, Międzylesie, Grabin, Stare Jabłonki, Wyżnica oraz Szyldak, gmina Ostróda;
 
3) Uchwały Nr LXIX/526/2023, z dnia 26 czerwca 2023 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Glaznoty i Wygoda, gmina Ostróda
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda:
 
1) Uchwały Nr LXIX/530/2023, z dnia 26 czerwca 2023 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 311, 312, 313, położonych w obrębie Zwierzewo, gmina Ostróda;
 
2) Uchwały Nr LXIX/531/2023, z dnia 26 czerwca 2023 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. Nr 270/17, obręb Zwierzewo oraz części dz. ew. Nr 270/18, 270/26, obręb Zwierzewo, gmina Ostróda;
 
3) Uchwały Nr LXIX/532/2023, z dnia 26 czerwca 2023 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek położonych w obrębie Międzylesie, gmina Ostróda;
 
4) Uchwały Nr LXIX/529/2023,z dnia 26 czerwca 2023 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Glaznoty i Wygoda, gmina Ostróda.
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dot. ww. zmiany studium oraz planów miejscowych.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją ww. spraw w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana  III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, w godzinach pracy Urzędu w pokoju 312 oraz składać wnioski (FORMULARZ DO POBRANIA) do ww. projektów dokumentów:
 
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda;
 
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ;
 
3) w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Ostróda
 
w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia/ogłoszenia.
 
Wnioski można wnosić również przy użyciu gotowego formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej.  Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Wniosek powinien zawierać dodatkowo oznaczenie przedmiotu wniosku oraz nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ostróda.
 
Zgodnie z art. 39 oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej można składać bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ostróda, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (nr tel. 89 676 07 80,  adres e-mail: ).
2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: .
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://www.bip.gminaostroda.pl / w zakładce „Urząd Gminy” w ,,Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych” oraz w siedzibie Administratora.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 03.07.2023
Osoba przekazująca: Magdalena Czerwonka

Sporządził/a: Magdalena Czerwonka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.07.2023, ostatnia aktualizacja: 03.07.2023, odsłon: 89


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057948
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości