Nasz znak : RGP-7624/4/2009                                           Ostróda, dnia  6 stycznia 2010 r.

 

Obwieszczenie

               

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.)oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 27 listopada 2009 r. inwestor, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie złożył Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

- zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego z przeznaczeniem na halę sortowni odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz odpadów zmieszanych oraz łącznika pomiędzy obiektami z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalno - bytowe przewidzianego do realizacji na działce nr 4/103,

 

- zmianie sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z przeznaczeniem na budynek magazynowo - składowy na działce nr 4/106,

 

- zmianie sposobu użytkowania silosów na place magazynowo - składowe położone na działkach nr 4/104 i 4/105 w miejscowości Morliny.

 

W terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z treścią Raportu w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda. ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315 .

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.01.2010, ostatnia aktualizacja: 07.01.2010, odsłon: 1 309


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229459
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości