Nasz znak: RGP.6733.12.2015.KL                                                       Ostróda, 17 kwietnia 2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 j.t.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Grzegorz Kowalewski reprezentujący firmę INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski, z siedzibą w Ostródzie, ul. Cicha 23 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie infrastruktury komunalnej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej, modernizacji drogi gminnej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej oraz na rozbudowie oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 43, 270/3, 312, 311, 269/14, 309, 305, 306/1, 269/4, 269/12, 269/10, 269/5, 269/6, 269/7, 269/8, 269/9, 269/11, 269/13 oraz 269/15, w miejscowości Nowe Siedlisko, obręb geodezyjny Lubajny, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 21.04.2015r.
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.04.2015, ostatnia aktualizacja: 21.04.2015, odsłon: 968


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15830363
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości