Nasz znak: RGP-7624/4/2009                                      Ostróda, dnia 16 sierpnia 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

               

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w dniu 12 sierpnia 2010 r. inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie złożył uzupełniony Raport ddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

- zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego z przeznaczeniem na halę sortowni odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz odpadów zmieszanych oraz łącznika pomiędzy obiektami z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalno - bytowe przewidzianego do realizacji na działce nr 4/103,

 

- zmianie sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z przeznaczeniem na budynek magazynowo - składowy na działce nr 4/106,

 

- zmianie sposobu użytkowania silosów na place magazynowo - składowe położone na działkach nr 4/104 i 4/105 w miejscowości Morliny.

 

Uwagi do raportu zostały wniesione przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie na etapie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Z treścią wniesionych uwag do raportu i jego uzupełnieniem strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. nr 315 w godz. 830 - 1530.

 

Uzupełnienie raportu zostało wniesione w dniu 12 sierpnia 2010 r. przekazane zostało do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem w dniu 16 sierpnia 2010 r. w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art. 49 k.p.a. ).

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.08.2010, ostatnia aktualizacja: 19.08.2010, odsłon: 1 415


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229463
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości