Nasz  znak: RGP-7624/9/2010                      Ostróda, dnia 23 czerwca 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

               

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 czerwca 2010 r. znak : RGP-7624/9/2010 stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Kątno, gmina Ostróda.

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. nr 315 w godz. 830 - 1530. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art. 49 k.p.a.)

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.06.2010, ostatnia aktualizacja: 25.06.2010, odsłon: 1 303


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209930
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości