Nasz znak: RGP.6733.27.2014                                         Ostróda, 06 października 2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 06 października 2014 r. w sprawie z wniosku Pana Wojciecha Wykowskiego reprezentującego firmę „SIECIOPROJEKT” Sp. z o.o., 10 – 802 Olsztyn, ul. Rolna 241 działającego z pełnomocnictwa Energa Operator S.A., Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6 zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr 3218/1 i 510, położonych w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.
 
  Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
  Na w/w postanowienie służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 7 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 07.10.2014r.
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 07.10.2014, ostatnia aktualizacja: 07.10.2014, odsłon: 1 125


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209918
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości