Nasz znak: RGP.6220.07.2012                                          Ostróda, dnia 26 czerwca 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że na podstawie art. 63 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397), w dniu 21 czerwca 2012 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1237N Ostróda - Brzydowo w miejscowości Ornowo „, gmina Ostróda.

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 63 ust.5,6 ustawy wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko na postanowienie to nie przysługuje zażalenie.

 

Z treścią postanowień oraz wymaganymi art. 64 ustawy opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie, strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. 315 w godz. od 730 do 1530.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.07.2012, ostatnia aktualizacja: 02.07.2012, odsłon: 971


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11931795
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości