Nasz znak: RGP-7624/14/2009/2010                         Ostróda, dnia 11 stycznia 2010 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ) zawiadamia się, że na wniosek Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „ CZYSTE ŚRODOWISKO „ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowie drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie „ gmina Ostróda.

 

W związku z powyższym informuję:

 

1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz jego zakresu.

 

2. Wystąpienie o opinie w sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 106 k.p.a.

 

3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. 315 w godz. od 730 do 1530.

 

4. W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.01.2010, ostatnia aktualizacja: 12.01.2010, odsłon: 1 282


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209977
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości