Nasz znak : RGP.6220.12.2012                               Ostróda, dnia 26 listopada 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ostróda

 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się że na wniosek Firmy Handlowo - Usługowej w Pokrzywnie, działającej z upoważnienia Nadleśnictwa Miłomłyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dnia 25 października 2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu drogowego leżącego w ciągu drogi leśnej nr 56 na rzece Szelążnica, przewidzianej do realizacji na działkach nr 3056, 3072/13 i 3055/21 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda.

                                

W związku z powyższym informuję:

 

1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego zakresu.

 

2. Wystąpienie o opinie w sprawie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 106 k.p.a.

 

3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. 315 w godz. od 730 do 1530.

 

4. W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

    

 

WÓJT

 

Bogusław  Fijas

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.11.2012, ostatnia aktualizacja: 30.11.2012, odsłon: 1 245


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085658
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości