Nasz  znak: RGP.6220.2.2012                             Ostróda, dnia 8 sierpnia 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 07 sierpnia 2012 r. na wniosek OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 3/2012 znak: RGP.6220.2.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie zakładu przetwórstwa mięsnego wraz z infrastrukturą komunikacyjną i techniczną „, przewidzianego do realizacji na działkach nr 22/16, 22/17, 61/10, 61/11, 23/83, 23/84, 23/86 i 23/85 położonych w miejscowości Górka, gmina Ostróda.

 

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

Z treścią w/w decyzji strony postępowania oraz społeczność lokalna mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. J. III. Sobieskiego 1.14-100 Ostróda, pok. nr 315.

 

Wójt

Bogdan Bartnicki

Osoba pełniąca funkcję na podst. art. 28f

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.08.2012, ostatnia aktualizacja: 09.08.2012, odsłon: 1 416


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541284
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości