Nasz znak: RGP.6733.26.2014                                        Ostróda, 20 listopada 2014 r.
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 20 listopada 2014 r. na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni ulicy Zatorze w miejscowości Samborowo, tj. zmiana nawierzchni na bitumiczną, budowa chodnika oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji na części działki nr 516, położonej w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 20.11.2014r.
Sporządziła: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 21.11.2014, ostatnia aktualizacja: 21.11.2014, odsłon: 1 085


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209938
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości