Nasz znak: RGP.6733.29.2014                                        Ostróda, 10 grudnia 2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 10 grudnia 2014 r. na wniosek firmy ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, działa Pan Marek Piesiewicz reprezentujący firmę Instalatorstwo Elektryczne i Sanitarne Marek Piesiewicz z siedzibą 14 – 100 Ostróda, ul. Plac 1000 Lecia PP 9/2 została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz z szafą pomiarową, przewidzianej do realizacji na działkach nr 42 i nr 45/4 położonych w obrębie 18 Mała Ruś, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 11.12.2014r.
Sporządziła: Agnieszka Szczekało
 

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 11.12.2014, ostatnia aktualizacja: 11.12.2014, odsłon: 1 166


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541112
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości