Nasz znak: RGP.6220.11.2012                                      Ostróda, dnia 30 listopada 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że na podstawie art. 63 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz.1397), w dniu 28 listopada 2012 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowie mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy - Lipowo - Zajączki - Wygoda w km 0+250 w miejscowości Wirwajdy”, gmina Ostróda.

 

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 63 ust.5 i 6 ustawy wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko. Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie.

 

Z treścią postanowień oraz wymaganymi art. 64 ustawy opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie, strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. 315 w godz. od 730 do 1530.

 

 

Wójt

 

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.11.2012, ostatnia aktualizacja: 30.11.2012, odsłon: 1 302


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085685
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości