Nasz znak: RGP-7624 /17/2010                      Ostróda, dnia 29 grudnia 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2010 r. wydał postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku warsztatowego na produkcyjny wraz z rozbudową o część socjalną i przebudową, na działce nr 298/7 położonej w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.

 

Z treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.01.2011, ostatnia aktualizacja: 04.01.2011, odsłon: 1 256


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236006
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości