Nasz znak : RGP-7624/22/2010                            Ostróda, dnia 22 grudnia 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

               

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Uzupełnieniu infrastruktury technologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno „ w ramach projektu „ Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko„ przewidzianego do realizacji na działkach nr nr 143/2, 143/3, 75/16, 75/15, 75/12, 119/3, 66/8, 66/10 położonych w miejscowości Rudno , gmina Ostróda, pismem z dnia 21 grudnia 2010 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i udzielenie opinii sanitarnej w sprawie planowanego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.12.2010, ostatnia aktualizacja: 27.12.2010, odsłon: 1 245


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235944
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości