Nasz znak: RGP.6733.9.2015.AS                                                      Ostróda, 24 marca 2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199j.t.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Pana Krzysztofa Ruczyńskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pomostu rekreacyjnego wraz z urządzeniem plaży na części działek nr 80/97 i 81 (jezioro Lichtajny),  obręb geodezyjny 16- Lipowiec, gmina Ostróda.
  W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315 w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
  Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 25.03.2015r.
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.03.2015, ostatnia aktualizacja: 25.03.2015, odsłon: 964


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070590
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości