Nasz znak: RGP.6733.20.2017.AS                                           Ostróda, 31 maja 2017 r.
 
O B W I E  S Z C Z E  N I E
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Marek Dziekoński reprezentujący firmę Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Marek Dziekoński z siedzibą 14-100 Ostróda, Lubajny 62
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 269/14, 311, 309, 53/7, położonych w miejscowości Nowe Siedlisko, w obrębie geodezyjnym Lubajny, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 01.06.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.06.2017, ostatnia aktualizacja: 01.06.2017, odsłon: 1 002


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16540883
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości