Nasz znak: RGP.6733.7.2017.AS                                             Ostróda, 07 marca 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Mariusz Bors reprezentujący firmę EL POMIAR - PROJEKT Mariusz Bors z siedzibą 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 43/174
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii SN 15 kV w celu powiązania istniejących elektroenergetycznych linii SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 186/4, 53/2, 54, 56, 55, 85, 86/2, 86/1, 88, 87, 89/7, 89/6, 91, 92/1, 92/2, 93, 94, 95, 96/3, 96/2, 98, 99/1, 99/6, 99/5, 100, 99/4, 102, 359, 103, 108, 107, 110, 133, 134, 135, 191, 192, 193, 195, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 202/4, 202/6, 202/5, 202/1, 204, 205, 361/2, 209, 210, 211, 300, 299/1, 212, 274, 299/2, 297/2, obręb geodezyjny Brzydowo, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. WÓJTA
Cezary Wawrzyński
SEKRETARZ GMINY
 
Data przekazania do publikacji: 08.03.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.03.2017, ostatnia aktualizacja: 08.03.2017, odsłon: 981


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097768
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości