Nasz znak: RGP.6733.16.2018.KL                                                  Ostróda, 04 maja 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Rafał Rutkowski reprezentujący firmę CONCEPT STUDIO Rafał Rutkowski, ul. Malinowa 10, 14-300 Morąg
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
     w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Idzbarku, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 139, położonej w obrębie geodezyjnym Idzbark, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
     Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 08 maja 2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 07.05.2018
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 08.05.2018, ostatnia aktualizacja: 08.05.2018, odsłon: 637


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057653
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości