Nasz znak: RGP.6733.14.2018.KL                                                   Ostróda, 21 maja 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 21 maja 2018 r. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Tomasz Lipiński reprezentujący firmę Lipiński Mosty Tomasz Lipiński, ul. Gorczycowa 2E/13, 81-591 Gdynia
 
została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego
 
     w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego mostu i budowie w jego miejscu przepustu w ramach zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda k/m Lipowo”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 77, 99/4, 160, 181, położonych w obrębie geodezyjnym Lipowo, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
     Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 23 maja 2018 r.
 
     Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

 

Data przekazania do publikacji: 23.05.2018
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.05.2018, ostatnia aktualizacja: 23.05.2018, odsłon: 587


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070411
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości