Nasz znak: RGP-7624/13/2010                         Ostróda, dnia 6 lipca  2011 r.

 

OBWIESZCZENIE

               

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 5 lipca 2011 r. na wniosek Pana Józefa Dobrowolskiego przedstawiciela Pracowni Projektowej „ DOBROL „ w Olsztynie działającego z upoważnienia Państwa Ireny i Andrzeja Rutkowskich wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 5/2011 znak: RGP-7624/13/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„ Budowie sieci wodociągowej na działkach nr 113, 64/10 i 64/15 przewidzianej do realizacji w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Ostróda”.

 

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

Z treścią w/w decyzji strony postępowania oraz społeczność lokalna mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. nr 315 i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.07.2011, ostatnia aktualizacja: 11.07.2011, odsłon: 1 344


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563852
odsłon strony

Aktualnie mamy
58 gości