Nasz znak: RGP.6733.36.2017.AS                          Ostróda, 18 kwietnia 2018 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 18 kwietnia 2018 r. na wniosek T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Marcin Michalski reprezentujący firmę ATEM Polska Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia
 
została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
     uchylająca decyzję dotychczasową nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17 stycznia 2018 r., znak: RGP.6733.36.2017.AS i ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-MOBILE (wieży o wysokości do 58 m n.p.t.), przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 240/3, obręb geodezyjny Ornowo, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
     Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 20 kwietnia 2018 r.
 
     Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 20.04.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.04.2018, ostatnia aktualizacja: 20.04.2018, odsłon: 614


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541309
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości