Nasz znak: RGP.6733.23.2015.AS                                               Ostróda, 23 września 2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 23 września 2015 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Sp. z o.o. z siedzibą w Tyrowie 104, 14-100 Ostróda została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków dla miasta Ostróda w Tyrowie”, przewidzianej do realizacji na działce nr 676/2, obręb geodezyjny Tyrowo, gmina Ostróda.
 
  W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
  Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 24.09.2015r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało
 

 

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.09.2015, ostatnia aktualizacja: 24.09.2015, odsłon: 1 106


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682884
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości