Nasz znak: RGP.6733.28.2014                                                 Ostróda, 11 grudnia 2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 11 grudnia 2014 r. na wniosek P4 Sp. z o.o. z siedzibą 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Leszek Śmieszalski, 10 – 608 Olsztyn, ul. Gdyńska 21 została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, przewidzianej do realizacji na działce nr 352/3, położonej w obrębie geodezyjnym Międzylesie, gmina Ostróda.
           
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
           
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Z up. WÓJTA
Artur Lewartowski
KIEROWNIK REFERATU ROLNICTWA
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
           

                                                                                          


Data przekazania do publikacji: 12.12.2014r.

Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

 

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 12.12.2014, ostatnia aktualizacja: 12.12.2014, odsłon: 1 294


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100263
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości