Nasz znak: RGP.6733.8.2018.AS                                        Ostróda, 25 kwietnia 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 25 kwietnia 2018 r. na wniosek ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Zbigniew Pilipiuk reprezentujący firmę Biuro Rachunkowo-Projektowe Zbigniew Pilipiuk, 14-260 Lubawa, ul. Królowej Jadwigi 20
 
została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
     dla inwestycji polegającej na budowie sieci uzbrojenia terenu w postaci linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 433/7, położonej w obrębie geodezyjnym Samborowo, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
     Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 27 kwietnia 2018 r.
 
     Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 26.04.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 27.04.2018, ostatnia aktualizacja: 27.04.2018, odsłon: 551


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070878
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości